Chàng trai mười sáu
Trên tấm ảnh này
Rõ ràng không phải là tôi

Hắn khó nhọc lê bước trên phố
Rõ ràng không phải là tôi

Thế mà
Chàng trai trong tấm ảnh
Và chàng trai đang đi trên phố
Lại chính là tôi

Còn con người đang nghi nghi hoặc hoặc
Rõ ràng không phải là tôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)