Tại sao
Thế giới
Lướt bên ta
Nhanh đến thế

Không để ta giữ lại
Không để ta đến gần
Không để ta làm thân

Cứ thế đi nhanh

Như một chấm di động
Trong lửa đỏ, khói đen

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)