Tôi từ La Mã thét kêu to:
Chúng hãy đi đi! Một lũ đồ
Súng ấy, máy bay, tên lửa ấy
Lá cờ kỳ quặc ấy kia, cờ!

Nó hãy đi đi, cái đứa hòng
Giữa hoà bình cướp những non sông
Đem cờ nó cắm nhân danh nó
Chiếm, tự nhân danh, trái đất cùng

Ôi hoà bình bao lần nhắc đến
Con chim câu bị đâm, bị chém
Có thể qua đời bởi quá bồ câu

Tôi đòi hoà bình thật, không giả
Mặt nguyên khuôn, sáng rỡ làu làu
Hoà bình! - Tôi thét từ La Mã


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)