Xin giới thiệu: đây là viên tướng ấy

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài đại tướng đang cần thanh kiếm
Nhưng kiếm không còn nữa ngài ơi

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài đại tướng cần con ngựa giỏi
Nhưng thưa ngài ngựa chẳng còn đâu

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài đại tướng cần thêm trận đánh
Nhưng giờ đây trận đánh không còn

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài đại tướng cần có một tình nhân
Nhưng tình nhân đã hết sạch không còn

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài đại tướng cần một thùng rượu lớn
Thùng không còn, rượu cũng hết từ lâu

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài thích xơi một miếng thịt ngon
Nhưng bò dê đã hết sạch đâu còn

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài đại tướng chỉ cần xơi cỏ
Nhưng đồng cỏ đã từ lâu sạch cả

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài chỉ cần một cốc nước thôi
Nhưng ngài ơi nước hết đã lâu rồi

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài muốn được lên giường yên ngủ
Nhưng thưa ngài giường đã hết rồi
Và giấc ngủ, từ lâu không có nữa

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài muốn biến vào trong đất thẩm
Nhưng đất không còn nữa ngài ơi

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài muốn chết như con chó rách
Nhưng thưa ngài chó chẳng còn đâu

Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?
Ngài muốn gì, thưa ngài đại tướng?

Ai cũng tưởng như ngài không nói được
Tưởng như ngài đã mất hẳn trên đời
Tưởng như ngài đã thực sự chết rồi

Cho ngài chết
            thưa ngài đại tướng
Cho ngài chết
            còn thua con chó rách

Và cuộc đời bị huỷ hoại từ lâu
Thoát tay ngài sẽ lại bắt đầu
Làm lại tất không cần viên tướng ấy


Nguồn: Thơ Tây Ban Nha chiến đấu, NXB Văn học, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)