Loang trời khoả trắng một màn mưa
Lẩn khuất ngùi thương những mộng thừa
Liếc cõi ân tình ưng trở lại
Lui thời ái cảm chợt thèm ưa
Lần khân nẻo phú choàng hương cợt
Lộng lẫy vườn thơ thoả sắc đùa
Lạc lỏng gam màu tiêng tiếc mãi
Lâu đài huyễn ảo guộc gầy đưa

Lịm đắm hương đời huyễn ảo đưa
Lòng yêu biếc dạ chẳng bông đùa
La đà gối vẫy thùa khuya lịm
Lả lướt gương chào xoã mộng ưa
Lũng mượt chan hoà lâng chẳng hết
Làn thơm ấp ủ ngọt đâu thừa
Lay tình trỗi ái ngời hoan lạc
Lấy quãng thơ nồng kể chuyện xưa

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Ô thước kiều – Bát đồng âm