Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 20/03/2016 13:37, số lượt xem: 442

Đồng nguyện ái ân thoả đượm nồng
Trúc quỳnh duyên hiệp kết lời mong
Sông nguyền thắm mượt phơi làn biếc
Nẻo trúc vàng thơm toả ánh hồng
Hồn níu nguyệt yêu thờ thẫn gọi
Dạ lèn trâm ước ngọt ngào trông
Đông sàng đợi gió hương thùa quyện
Rồng phượng cõi mơ lịm mãi lòng

Lòng mãi lịm mơ cõi phượng rồng
Quyện thùa hương gió đợi sàng đông
Trông ngào ngọt ước trâm lèn dạ
Gọi thẫn thờ yêu nguyệt níu hồn
Hồng ánh toả thơm vàng trúc nẻo
Biếc làn phơi mượt thắm nguyền sông
Mong lời kết hiệp duyên quỳnh trúc
Nồng đượm thoả ân ái nguyện đồng

Thuận nghịch độc