Chiều nghiêng thoảng nắng gọi môi tình
Trong gió nghe chừng ngọt huyễn linh
Để mộng ran nguyền câu ước thệ
Và mơ nựng ái khúc mê hình
Nồng thơm thảo rạng ngời khuôn nhớ
Lịm toả cung chờ đượm xắn xinh
Lúng liếng mắt huyền trêu tóc lộng
Vàng tim cho vẹn khúc hương quỳnh

Vàng tim cho vẹn khúc hương quỳnh
Thả cánh xuân lòng diễm ái xinh
Vẫn mãi ngù ngơ dìu với bóng
Cùng luôn ngớ ngẩn đuổi theo hình
Ngàn thương huyễn ngọt ngào mê bổng
Rạng rỡ hương nồng vạn quyến linh
Bát ngát cung trời loang ảo diệu
Chiều nghiêng thoảng nắng gọi môi tình

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm - Giao cổ đối