12.00
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 22/03/2016 18:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 13:55, số lượt xem: 1746

Giữa sử Hai Bà rạng chiến công
Chị em voi cưỡi dậy gươm hồng
Toàn dân khởi nghĩa phang loài chống
Cả nước xây triều được cõi thông
Trước giặc tung lời oai rỡ bổng
Đầu voi xuất trận võ giương lồng
Cờ Nam tỏ chí bay rền lộng
Đoạt sáu lăm thành thoả nỗi trông

Đoạt sáu lăm thành thoả nỗi trông
Nhờ linh Quốc tổ đượm thơm hồng
Quân thù bở vía khờ luôn mộng
Lão Định (1) co vòi hết cả ngông
Rạng rỡ dân mình khua nổi trống
Ê hề giặc cỏ chết tràn sông
Từng trang máu đổ danh ngời lộng
Giữa sử Hai Bà rạng chiến công

Ngũ độ thanh - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm
(1) Tô Định