Tôi gieo vào thu
Bao nhiêu mơ mộng
Tôi gieo vào thu
Vần thơ vàng óng

Khi mùa đông đến
Thu rụng khỏi cành
Ra ngoài đồng gió
Gặt bài thơ xanh.