Muội khước thời xu dữ thế đồ
Do năng tục sĩ hựu cuồng nô
Khuy nan tự chủy vô toàn báo
Tập dịch do lai phỉ nhất hồ
Tân giới sai cường tranh cựu giới
Cố ngô hoàng hạ vấn kim ngô
Thiên hiềm san hậu vong nan bổ
Tiếu đảo huy mao học hoạ đồ.