Cổ nhân linh khí hốt tao công
Thôi nhập yên hoa hạo kiếp trung
Bảo quật sưu lai song quản kiện
Quốc hoa hội xuất mãn chi hồng
Phi quan mộng thụ thành văn thái
Bất phí tâm tài tự hoá công
Nhất tự dĩ qui châu bút phán
Mạn đề miễn sử chỉ hàng không.


Bài đề từ của Tạ Văn Kinh, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.