Tiêu trai quán độc Bút hoa biên
Bắc điệu nam xoang vận vận liên
Hương diệm mỗi ư huỳnh án đắc
Cổn ba nghi hữu phượng thư truyền
Sinh tiền dĩ liễu công danh trái
Thân hậu do đa hãn mặc duyên
Mạn đạo văn chương bằng cứ thiểu
Đại danh cơ dục kế Tiên Điền.


Bài đề từ của Vũ Huy Chiểu, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.