Khiên trụ tính ty nhiễu Bút hoa
Biên thành hương tiết tự danh gia
Tập hồ cự giác kiêm kim quý
Bổ phượng thiên giao đoản cát hoa
Kỷ khúc nam xoan hoà bắc điệu
Nhất liêm xuân dẫn quán thu xà
Tây song triển quyển bình giai thập
Nhiễm nhiễm thanh phân tấm bích sa.


Bài đề từ của Chu Mạnh Trinh, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.