Phong tao chẳng kém bậc Đường hiền
Mở quyển xui người trạnh tấc riêng
Rèn bút chăm cày nền Cổ Việt
Đem hoa gieo cấy giống Hàn Thuyên
Ngàn thu cốt cách tên còn để
Ba cõi thi văn tập vẫn truyền
Xuân mộng ai hay thành đại mộng
Sông Phù vội tách dặm thần tiên.


Bài đề từ của Vân Bình Tôn Thất Lương, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.