京城元旦

香水屏山勝景私,
春城萬戶迓春禧。
藍袍隨俗行三叩,
白酒逢人博一卮。
故國惟餘元日好,
此身偏被數金欺。
歸來酩酊渾無謂,
說與旁人盡解頤。

 

Kinh thành nguyên đán

Hương thuỷ, Bình sơn thắng cảnh ti!
Xuân thành vạn hộ nhạ xuân hi.
Lam bào tuỳ tục hành tam khấu,
Bạch tửu phùng nhân bác nhất chi.

Cố quốc duy dư nguyên nhật hảo,
Thử thân thiên bị sổ kim khi.
Quy lai mính đính hồn vô vị,
Thuyết dữ bàng nhân tận giải di.

 

Dịch nghĩa

Sông hương, núi Ngự riêng là nơi thắng cảnh,
Muôn nhà trong thành Phú Xuân vui đón phúc mùa xuân.
Theo tục lệ, mặc áo lam vào lạy ba lạy (trước cửa khuyết),
Gặp người quen, nhận lấy rượu trắng uống với nhau một chén.
Nước cũ chỉ còn có ngày đầu năm là vui,
Thân này riêng bị mấy đồng lương coi rẻ.
Ra về chếnh choáng, mọi việc hầu như chẳng còn ý nghĩa gì,
Nói cho người chung quanh cho vơi sầu muộn.


Lời tự: “Kinh thành tục: nguyên đán trước lam bào tạo môn bái niên, nhất ẩm nhi khứ” (Theo lệ ở kinh thành, sáng mồng một Tết, các quan mặc áo thụng xanh đến trước cửa khuyết lạy mừng tuổi, uống một chén rượu rồi về).

Bài này trích trong Phan Tây Hồ di thảo. Ông Hoàng Xuân Hãn phỏng đoán bài này được làm năm Nhâm Dần (1902) và có chép ra chữ Hán theo một bản sao mà tạp chí Sử địa gửi cho ông trước ngày giải phóng. (Theo tài liệu do bà Thu Trang cung cấp).

Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Đức Kế

Sông Hương núi Ngự cảnh riêng vui,
Nhà cửa thành xuân vẻ tốt tươi.
Xống xếnh áo xanh theo thói luỵ,
Kề cà rượu trắng gặp nhau mời.
Còn ba ngày Tết là vui nước,
Vì mấy đồng lương hoá luỵ người.
Say dở, ra về vô tích sự,
Gặp nhau nói chuyện khéo mua cười.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Xuân Hãn

Núi Ngự sông Hương cảnh đẹp ghê,
Thành Xuân muôn họ đón xuân về.
Áo xanh theo tục mừng ba lạy,
Rượu trắng cùng quen chuốc một be.
Nước cũ chỉ còn ngày Tết thích,
Thân này lỗi bởi mấy đồng mê.
Về nhà chếnh choáng không gì thú,
Sang cạnh cùng vui chuyện dã dề.


Nguồn: Phan Chu Trinh toàn tập (tập I), NXB Đà Nẵng, 2005
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Sông Hương núi Ngự đẹp thay,
Phú Xuân muôn họ xuân này vui chơi.
Áo lam ba lạy mừng đời,
Gặp quen rượu trắng uống mời đến say.
Nước xưa thích Tết còn ngày,
Mấy đồng vay luỵ thân này riêng tây?
Ra về chếnh choáng quên ngay,
Gặp nhau trò chuyện vơi đây muộn sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời