Trăm khó đường đời, nhón gót qua,
Thuỷ thần cố ý ngạo người ta.
Thác trào trắng sóng tuôn ào ạt,
Đá vốn im lời cũng thét la.
Vội vội phóng chèo không chớp mắt,
Nhanh nhanh xoay lái thấy nghiêng bờ.
Ngồi thuyền ngắm cảnh nghìn thu mạnh,
Đối mặt non xanh, cất chén khà.