Xa nước ba ngàn dặm,
Vừa mười năm xa nhà.
Sông Tiêu, trăng núi cũ,
Trằn trọc, chiếu soi ta.