Đố ai biết
Chữ ở đâu
Khi ta gọi
Chữ ra mau?

Chữ ở trong sách
Chữ len qua mắt
Chữ vào trong đầu
Leo xuống ngòi bút
Lội trong lọ mực
Chữ ra sáng rực
Thành hàng, thành câu

Chữ này là bố
Chữ này là mẹ
Chữ này: hoa hồng
Chữ kia: chim sẻ
Chữ này: tên bé
Chữ kia: tên sông

Chữ tiếp chữ
Dòng nối dòng
Chữ vẫn còn
Trong ngòi bút

Bé gắng học
Nhiều chữ hơn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]