Đốt chắc coi khinh cả tuyết sương,
Thanh thanh dáng vẻ tháng năm trường.
Cao cao thân ngọc trùm xanh lá,
Chi chít hoa vàng toả ngát hương.
Tươi tốt năm cành như họ Đậu,
Lừng danh ba nhánh tựa nhà Vương.
Muốn tìm đến xứ tiên là bạn,
Gặp gỡ tao nhân để tỏ tường.

tửu tận tình do tại