Chúa đi dẹp loạn dáng oai hùng,
Thuyền lớn cắm cờ gió thổi tung.
Bóng cột, bóng chèo in mặt nước,
Tiếng tù, tiếng trống rộn trên sông.
Bề tôi giúp chúa lo mưu lược,
Chí sĩ cùng nhau lập chiến công.
Chắc biển từ đây thôi dậy sóng,
Hán, Giang cuồn cuộn đợi tin hồng.

tửu tận tình do tại