Sông rộng cờ tung sáu sắc bay,
Nhìn ra cửa nhớ chiến công dày.
Chắn ngang cồn bãi ngàn năm nổi,
Cướp giáo danh thơm vạn thưở bày.
Cây cỏ nhuộm màu, mày sẫm nét,
Miếu đền níu khách bóng chiều tây.
Chuyến đi tỏ rõ lòng anh liệt,
Thu lại Ô Châu của đất này.

tửu tận tình do tại