Bồ Tát mây từ xin cúi lạy,
Chẳng mong thành Phật, chẳng lên trời.
Mong thành giọt nước nhành dương liễu,
Rắc hoá thành sen kép giữa đời!


Nguồn:
1. Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5 năm 1997
2. Thơ văn cổ Trung Hoa - mảnh đất quen và lạ, Nguyễn Khắc Phi, NXB Giáo dục, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.