Đêm rồi chốn hoạ đường không ngủ
Suốt năm canh vần vũ gió mưa
Thước tranh nhau đậu rừng thưa
Hoa đèn cháy hết gà chưa gáy kịp.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.