Tiền đường ấm đẹp trời rèm vén
Giống xuân xưa đôi én trở về
Chàng mong những cuộc ước thề
Ngày xanh thiếp cũng đam mê hẹn hò.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.