Chờ người dưới bóng ngô đồng
Đến khi thấy mặt thì lòng nguội ngơ
Xa từ bữa ấy ai ngờ
Vui vàng lá rụng buồn giờ xanh cây


Nguồn: Hai đầu bão (thơ), Nguyễn Văn Hùng, NXB Nghệ An, 1997