http://i844.photobucket.com/albums/ab8/phanhuynghiem/ANH%20BIET%20NOI/HAYSONG.jpg

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông