Lành người đến, dữ người duồng,
Yêu xạ vì nhân mùi có hương.
Ở ngọt thì hơn nhiều kẻ trọng,
Quá chua liền úng có ai màng.
Lòng làm lành đổi lòng làm dữ,
Tính ở nhu hơn tính ở cương.
Ngâm kíp thắm thì phải lại kíp,
Yêu nhau chẳng đã đạo thường thường.


Bài này trùng nhiều với bài thơ Nôm thứ 83 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976