Mặt trời chiều sắp tắt
Lòng nặng nỗi niềm tây
Vẫy tay đè chuôi kiếm
Ngửng trông mây trắng bay
Trong mây kìa con hạc
Chí cao tiếng bi ai
Vỗ cánh tung trời biếc
Ngàn sau ai sánh tày
Há quẩn quanh vườn ngõ
Cùng gà vịt vui vầy

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)