Thưa sao sáng trăng,
Trời cao khí hàn.
Cờ quế phướng xanh,
Tiếng ngọc tiếng loan.
Suối mát rửa chân,
Trang phục huệ, lan.
Mơ theo hai nàng,
Đến chốn Tương Nguyên.
Vật linh cảnh thanh,
Mặt ngọc ai xem.
Rực rỡ hoa xuân,
Nhuốm đỏ lá xanh.
Ngày tháng đã tàn,
Tiếc hoa thịnh phồn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.