Trường Giang nước trong chảy,
Rừng phong toả bóng râm.
Lan bờ che kín lối,
Ngựa ô chạy rầm rầm.
Từ xa nhìn buồn bã,
Lòng đã cảm hơi xuân.
Tam Sở nhân tài lắm,
Mây sớm tiến hoang dâm.
Hoa thắm hương toả ngát,
Tại Cao Sái truy tầm.
Thương thay chim hoàng tước,
Rơi lệ khó ai cầm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.