Vườn đông đào với lý
Lối mòn dưới bóng cây
Gió thu, cỏ bay khắp
Rơi rụng ngay từ đây
Tươi tốt rồi cũng héo
Nhà cao gai mọc đầy
Ruổi ngựa bỏ đi thẳng
Đi tới mé non Tây
Một mình chưa giữ trọn
Vợ con đành mặc thây
Cỏ đồng sương ướt sũng
Năm tàn, vẫn thế này

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)