Ruổi xe từ đô thành nước Nguỵ
Nhìn về Nam, ngóng phía suý đài
Sênh ca tiếng vẳng bên tai
Lương vương ngày nọ đâu rồi, thương thay!
Nuôi tráng sĩ, tháng ngày tấm cám
Trọng người hiền, để đám cỏ lau
Múa ca nào đã dứt đâu
Quân Tần lại đã ập sau đô thành
Đất Giáp Lâm thôi đành bỏ mất
Cung vàng son bụi đất bám đầy
Hoa Dương một trận thua cay
Thân vua cũng hoá tro bay bụi hồng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)