Quét bôi chưa hiểu nét “Nga quần”,
Vung bút nào đâu mây cuộn vần.
Khách đến thực khen thôi chớ hỏi,
Nên hay Nam quốc vốn đồng văn.