Em về đồi
Hội vừa tan
Khói dựng phất phơ bóng nhạn
Lơ thơ gió hát
Cánh phượng trầu xanh
Chập chờn đêm nghìn canh.

Em không muộn sao hội tàn nhanh
Cột đình chưa kịp đổ
Nắng còn mải tìm con thiêu thân vò võ
             tắm mưa.

Em tự đón
             hỏi còn ai tự đưa
Một đời em đi mở hội
Một mình đi, gót tròn bước vội
Yếm khăn tìm
             gửi phía sau lưng.