Lê sơ tại bãi sông này
Dân Thanh di trú tới đây dựng làng
Cấy cày vỡ vạc chốn hoang
Đao gươm quyết chống giặc Minh ngông cuồng
Ngoảnh trông mộ cổ thê lương
Nhà thôn vài dãy chán chường vẹo xiêu
Nhớ ơn tiên tổ bao nhiêu
Nắng mưa năm tháng voi chầu còn đây

tửu tận tình do tại