Hoàng hôn trùm xuống dừng xe lại
Trước mắt nơi thờ Cảnh quận công
Yêu nước trung vua nào bạn sánh
Dạy con lo việc ít ai cùng
Lúc còn danh tướng trời ban thưởng
Khi hoá phúc thần đất cảm thông
Do thiện mà nên duyên phận ấy
Rõ ràng đâu phải chuyện mơ màng

tửu tận tình do tại