Hay nói trời xui nên sự thế,
Bao phen chinh chiến chép ghi đâu?
Giận vì sưu dịch quân Minh bắt,
Quyết chống dân tôn tướng Nguyễn đầu.
Từ đó tha phương ai cố trụ,
Mấy đời hoang hoá để thương đau.
Hồng Đức sáu ông An Hoạch tới,
Chùa đền nhà ở lại chen nhau.

tửu tận tình do tại