Quê kệch hãy còn đeo cổ thể,
Khôn ngoan chửa chút hợp thời trang.
Vốn hay hai chữ gìn hai chữ,
Ngại học một đường làm một đường.
Nay thẳng ơn trên đà xét biết,
Cho nên được dự bậu xênh xang.


Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008