Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 22:49

古山范公示以小圃詩,且道諸公盡已賡和,余因慕其塵中而有閒適之趣,依韻賦一律

丈室乾坤膝可容,
特抄種樹課兒童。
栽培自有東君巧,
生長何如造化功。
把卷樹間眠午日,
啣杯花下醉春風。
他時倘有過從便,
此樂應須我與公。

 

Cổ Sơn Phạm công thị dĩ tiểu phố thi, thả đạo chư công tận dĩ canh hoạ, dư nhân mộ kỳ trần trung nhi hữu nhàn thích chi thú, y vận phú nhất luật

Trượng thất càn khôn tất khả dung,
Đặc sao chủng thụ khoá nhi đồng.
Tài bồi tự hữu đông quân xảo,
Sinh trưởng hà như tạo hoá công.
Bả quyển thụ gian miên ngọ nhật,
Hàm bôi hoa hạ tuý xuân phong.
Tha thời thảng hữu quá tòng tiện,
Thử lạc ưng tu ngã dữ công.

 

Dịch nghĩa

Khoảng trời đất của ngôi nhà nhỏ hẹp, có thể dung thân được,
Chuyên chú chép chuyện trồng cây để dạy bảo trẻ nhỏ.
Vun trồng đã có khéo léo của chúa xuân,
Sinh trưởng sao bằng công phu của tạo hoá.
Ôm sách bên lùm cây ngủ dưới bóng trưa.
Nhắm chén dưới hoa, say trong gió xuân.
Một ngày kia nếu tiện dịp qua lại với nhau,
Thì thú vui này cần phải có tôi với ông.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nhà nhỏ càn khôn có thể dung,
Chuyên sao chăm bón dạy nhi đồng.
Tài bồi đã có đông quân khéo,
Sinh trưởng sao bằng tạo hoá công.
Ôm sách bên cây mê giấc ngọ,
Ngậm men dưới thắm ngấm hơi đông.
Ngày kia tiện dịp thời qua lại,
Thú ấy phải cần tớ với ông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đất trời nhà nhỏ đủ dung thân
Dạy trẻ như cây chép truyện trồng
Vốn tự chúa xuân vun bón khéo
Dưỡng sinh sao sánh với thiên công
Lùm cây ôm sách đang trưa ngủ
Gió mát hoa xuân chén rượi nồng
Nếu tiện ngày nào qua gặp gỡ
Vui này phải có lão cùng ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khoảng trời nhà nhỏ đủ dung thân,
Chép chuyện trồng cây dạy trẻ lần.
Vốn chúa vun trồng xuân đã khéo,
Sao bằng sinh trưởng bởi công trời.
Bóng trưa ôm sách lùm cây ngủ.
Nhắm chén dưới hoa say gió xuân.
Nếu tiện ngày kia qua gặp lại,
Vui này cần có lão cùng ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giữa trời nhà nhỏ cũng dung thân
Ghi chuyện trồng cây dạy tiểu đồng
Sinh trưởng đâu bằng công tạo hoá
Tài bồi sao dễ sánh đông phong
Dưới cây ôm sách trưa thiu ngủ
Nâng chén bên hoa lộng gió xuân
Có dịp mốt mai qua lại nữa
Thú nầy ắt hẳn được vui chung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời