Sáng dạo đầu non chiều dạo bến
Cảnh thơ quên mệt cứ vui chơi
Ðêm nay nghỉ mát tôi cùng bạn
Ở xứ Hải Nhi nhà bác chài