Bút màu đem viết chuyện thường năm
Xuân lại xuân sang rồi lại xuân
Sương tuyết lên mau làn tóc trắng
Hoạ tranh giữ mãi nét màu thuần
Bạn quan với bác là duyên số
Mẫu chữ nhờ tôi có án văn
Bác hứng bày chơi vui trống nhạc
Ngàn quân khó trị cũng siêu quần