Hội họp bên nhau lắm chuyện bàn
Triều đình bận bịu việc làm quan
Thân quàng áo đỏ hàng tiên lữ
Ðầu nhuốm tóc sương bậc lão thần
Mặc khách thường xưng hàng quan lại
Quê mùa tự nhận kẻ thơ văn
Ơn sâu mưa móc ân còn đội
Hữu ích không nhàn sống tấm thân