Học Tổ sinh không học đánh roi
Lăng Ba thuyền dạo chốn sông dài
Thuyền dừng dò dẫm khua bên bến
Rượu rót say tìm uống với ai
Tương chúa vào mây đan dệt mộng
Tương phi đầu bến đón đưa mời
Cột rường không sánh cùng chèo lái
Chờ gió thành luồng rẽ sóng bơi