Đài Ngô gác Triệu rõ từ lâu
Chẳng luỵ Trường Môn học đạo mầu
Nương náu chùa không già tuổi đến
Nhớ nhung cung lạnh dạ lòng đau
Mộ lăng vua chúa là huyền ảo
Gà chó Hoài Vương ngộ phép màu
Chúc tụng tài hiền danh nữ sĩ
Ni cô thượng thọ đốt hương cầu