Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
4 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lương Trọng Nhàn (4 bài)
- Lê Thước (2 bài)
- Phạm Quang Ái (2 bài)
Tạo ngày 26/10/2009 21:06 bởi hongha83, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 17/11/2009 20:01 bởi hongha83
Nguyễn Nghiễm 阮儼 (1708-1775) tự Hy Tư 希思, tôn huý Thiều 玿, hiệu Nghi Hiên 毅軒, bút hiệu Hồng Ngư cư sĩ 鴻魚居士, người làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh). Niên hiệu Vĩnh Khánh thứ 3 (1731) đời vua Lê Đế Duy Phường, Nguyễn Nghiễm đậu Hoàng giáp. Thời Cảnh Hưng đời vua Lê Hiển Tông, Nguyễn Nghiễm làm Tham tụng trong triều, giữ chức Thượng thư, phong tước Xuân Quận Công rồi về hưu trí. Nguyễn Nghiễm là thân phụ của đại thi hào Nguyễn Du.