師抵會安鋪題關夫子廟

臲卼炎圖慷慨身,
桃園兄弟即君臣。
直相忠義師千古,
無論英雄敵萬人。
心上高光還一統,
目中吳魏失三分。
至今萬國同瞻奉,
匪直巍然海上神。

 

Sư để Hội An phố, đề Quan phu tử miếu

Niết ngột viêm đồ khảng khái thân,
Đào viên huynh đệ tức quân thần.
Trực tương trung nghĩa sư thiên cổ,
Vô luận anh hùng địch vạn nhân.
Tâm thượng Cao, Quang hoàn nhất thống,
Mục trung Ngô, Nguỵ thất tam phân.
Chí kim vạn quốc đồng chiêm phụng,
Phỉ trực nguy nhiên hải thượng thần.

 

Dịch nghĩa

Cơ đồ nhà Hán lung lay, (ngài) đem thân hăng hái vì nghĩa,
Anh em chốn vườn Đào, cũng là vua tôi (của nhau).
Giương cao tấm gương trung nghĩa làm thầy của muôn đời,
Không thể so (ngài) với loại anh hùng sức địch vạn người.
Tấm lòng hướng lên Cao, Quang, mong giang sơn quy về một mối,
Trong mắt không có cảnh nước Ngô, nước Nguỵ chia làm ba thiên hạ.
Cho đến ngày nay, muôn nước cùng chiêm bái kính phụng,
Vòi vọi nguy nga như vị thần trên biển.


Lạc khoản: “Cảnh Hưng tam thập lục niên, Ất Mùi, Đoan Dương tiết, tứ Tân Hợi khoa Tiến sĩ, Đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu, phụng sai Tả Tướng quân Nhập Thị Tham tụng, Hộ bộ Thượng thư Tri Đông các kiêm Tri Trung thư giám, Quốc sử Tổng tài, Đại Tư đồ, trí sĩ khởi phục Trung Tiệp quân doanh, Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm, Hy Tư phủ thư” 景興三十六年,乙未,端暘節,賜辛亥科進士,特進金紫荣禄大夫,奉差左将軍入侍参從,户部尚書知東閣兼知中書監,國史總裁,大司徒,致仕起復中捷軍营,春郡公阮儼,希思甫書 (Cảnh Hưng năm thứ 36 (1775), Ất Mùi, tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), vua ban Tiến sĩ khoa Tân Hợi (1731), đặc phong tước Kim tử Vinh lộc đại phu, phụng chỉ nhận chức Tả tướng quân, Tham tụng, Thượng thư Bộ Hộ, coi việc Đông các, kiêm chức Tri trung thư giám, Quốc sử Tổng tài, Đại Tư đồ, về hưu được gọi ra coi việc quân doanh Trung Tiệp, tước Xuân Quận công, Nguyễn Nghiễm, tên chữ là Hy Tư viết).

Nguồn: “Thơ của Nguyễn Nghiễm tại miếu Quan Thánh ở phố cổ Hội An”, Tạp chí Hán Nôm, số 4 (107), 2011

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Lo Hán suy tàn, chẳng tiếc thân
Vườn Đào huynh đệ, lễ quân thần
Nêu cao trung nghĩa thầy thiên cổ
Coi nhẹ anh hùng địch vạn nhân
Lòng hướng Cao, Quang bền một mối,
Mắt nhìn Ngô, Nguỵ xoá tam phân
Đến nay muôn nước đều thờ cúng,
Vòi vọi trùng khơi uy đức thần.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Quan Phu Tử miếu

Miếu Quan Công: Quan Vũ (關羽, 162? - 220), cũng được gọi là Quan Công(關公), tự là Vân Trường (雲 長), Trường Sinh (長生) là một vị tướng nổi tiếng trung dũng, mưu lược thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc, là anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Ông cũng là người đứng đầu trong số ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán, bao gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu. Sau khi mất, ông được nhân dân Trung Hoa lập đền thờ phụng ở nhiều nơi. Tại Việt Nam, Hoa kiều cũng lập đền thờ ông ở một số nơi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Nghiệp Hán lung lay, thân chẳng tiếc,
Vườn Đào kết nghĩa, lễ vua tôi.
Nêu cao trung nghĩa, thầy nghìn thưở,
Coi nhẹ anh hùng địch vạn người.
Lòng hướng Cao, Quang bền một mối,
Mắt nhìn Ngô, Nguỵ dạ như sôi.
Đến nay muôn nước đều thờ phụng,
Vòi vọi uy thần giữa biển khơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn bạn hongha83 đã đưa bài thơ và bản dịch của tôi lên thivien. Phạm Quang Ái

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Không yên mưu lớn khẳng khái thân
Vườn Đào kết nghĩa cũng quân thần
Tướng trực nghĩa trung gương muôn thuở
Bất luận anh hùng địch vạn quân
Lòng hướng Cao,Quang triều thống nhất
Nguỵ Ngô trong mắt dẹp tam phân
Đến nay vạn nước cùng thờ vọng
Sừng sững biển khơi dáng linh thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Vinh Quang

Hán nghiệp lung lay, quyết dốc lòng
Vườn đào huynh đệ, đạo thuỷ chung
Trung nghĩa sáng ngời, thầy thiên cổ
Bàn chi đánh dẹp mới anh hùng
Thống nhất sơn hà noi tiên tổ
Ngô Nguỵ chia lìa chẳng thể xong
Đến nay, vạn quốc cùng thờ phụng
Há chỉ linh thần chốn biển đông


Nguồn: “Bàn thêm về văn bản và cách hiểu hai thi phẩm của tả tướng Nguyễn Nghiễm (ở miếu Quan Thánh – Hội An)”, Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ngày 10-5-2018
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà Hán lung lay chẳng tiếc thân,
Vườn Đào kết nghĩa cũng quân thần,
Giương cao trung nghĩa thầy muôn thuở,
Không thể so ngài vạn địch nhân.
Lòng hướng Cao, Quang, quy một mối,
Nguỵ, Ngô trong mắt, khó tam phân.
Đến nay muôn nước cùng chiêm bái,
Vòi vọi nguy nga như vị thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời