Bàn Dúi ơi, Bùi Giáng ơi!
Giọt buồn sao lại ngọt Bùi thế kia
Ơ “mây tụ” đợi kia kìa!
“Mây tuôn” dìu Giáng đưa dìa nguồn Em...


"Mây tụ, mây tuôn" ngôn ngữ thơ của Bùi Giáng.