Ông đi quên hết rã riêng
Lá hoa cồn, nỗi ưu phiền tháng năm
Ông đi bỏ lại chỗ nằm
Ngàn sau rớt hột mưa thầm bóng mây


Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996