Tỉnh

cởi áo tặng người
Đìu hiu cố quận câu cười nào xa
Ngữ ngôn hý lộng ta bà
Giọt - "Sương tỳ hải"
giọt sa "Mưa nguồn"
Châu thành hạt ngoại dầm tuôn
Cỏ vang tiếng ngựa dậy tuồng liêu trai
Quẩn quanh lục tỉnh hôm, mai
Dung nhan quê kiểng trượt dài dưới chân
Não nùng bóng gái đầu sân
Cuốn trôi diệp lục ân cần gọi tên
Xuống khe bẻ lá làm mền
Ngậm duyên lìa lạc bắt đền trời cao
Bây giờ ông biệt phương nao
Câu thơ riêng rã...
đường vào lách lau...


Tháng 9-2013

Thi sĩ họ Bùi tức nhà thơ Bùi Giáng. "Sương tỳ hải" và "Mưa nguồn" đều là các tác phẩm của ông.

Nguồn: Trong miệt mài tôi quên (thơ), H. Man, NXB Văn học, 2014