Kính tặng hương hồn cha

Cậy gạch sân, cha đặt gốc hồng xiêm
Về quy tổ. Cây lớn bồng sai quả
Xanh chíu chít cành chầu xoà trước cửa
Mưa xuân bay mở mắt lá ướt đầm


Quê tháng giêng Canh Ngọ 1990
Nguồn: Ngôi sao số phận tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Thanh niên, 1991