Kính tặng hương hồn cha

Cậy gạch sân, cha đặt gốc hồng xiêm
Về quy tổ. Cây lớn bồng sai quả
Xanh chíu chít cành chầu xoà trước cửa
Mưa xuân bay mở mắt lá ướt đầm


Quê tháng giêng Canh Ngọ 1990

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]